Pravidlá ochrany súkromia

Autorizovaný partner tankovacích kariet Shell

Pravidlá ochrany súkromia

Tieto pravidlá sú platné v spoločnosti FleetCor Technologies, Inc. a spoločnostiach v jej skupine (spoločne FLEETCOR) a na nimi prevádzkovaných internetových stránkach.

Spoločnosť FLEETCOR považuje Vaše súkromie za dôležité. Zaväzujeme sa chrániť súkromie osôb, ktoré nám poskytnú svoje kontaktné a osobné údaje. Tieto pravidlá popisujú typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, ako tieto údaje používame, s kým ich zdieľame a možnosti výberu, ktoré v súvislosti s naším používaním týchto údajov máte. Popisujeme taktiež opatrenia, ktoré sme prijali s cieľom chrániť bezpečnosť údajov, a spôsoby, ktorými nás môžete kontaktovať, čo sa týka našich postupov zaistenia súkromia.

FLEETCOR určil zodpovednú osobu (DPO), ktorá je zodpovedná za dohľad nad našimi pravidlami ochrany súkromia. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich pravidiel ochrany súkromia, vrátane požiadaviek týkajúcich sa uplatnenia vašich zákonných práv, obráťte sa na zodpovednú osobu (DPO) pomocou nižšie uvedených informácií:

DPO: Darren Pascoe

E-mailová adresa: dpo@fleetcor.sk

Poštová adresa: PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS, Veľká Británia

 

Nami zhromažďované informácie

Ako poskytovateľ platobných služieb či iných obchodných služieb s Vami môžeme byť v priamom vzťahu a môžete sa rozhodnúť, že nám v súvislosti s týmto vzťahom poskytnete Vaše osobné údaje.

Napríklad nám môžete poskytnúť osobné údaje pri žiadosti o produkt ponúkaný spol. FLEETCOR, pri prihlasovaní na odber informácií poskytovaných spol. FLEETCOR; pri účasti v propagačných kampaniach alebo prieskumoch, pri žiadostiach o produkty, žiadostiach o pracovnú pozíciu v spoločnosti FLEETCOR alebo v inej komunikácii, ktorú s nami povediete. Ak nám tieto údaje poskytnete, nezostanete naďalej anonymný. Pri podaní žiadosti o začatie obchodného vzťahu a počas tohto obchodného vzťahu o Vás budeme v súvislosti s Vašimi transakciami získavať osobné údaje od finančných inštitúcií a iných osôb. Vaše údaje taktiež môžeme získavať od spoločností spracovávajúcich platobné transakcie, z verejných informačných systémov, agentúr zaisťujúcich úverové hodnotenie a komerčných informačných služieb.

Ak spoločnosti FLEETCOR zašlete žiadosť o produkty alebo služby pomocou našich internetových stránok alebo cez niektorého z našich predajcov, môžete sa rozhodnúť, že nám poskytnete údaje o Vašej spoločnosti alebo Vaše osobné údaje.

Spol. FleetCor nie je zodpovedná za informácie, ktoré sa dobrovoľne rozhodnete o sebe poskytnúť v diskusiách na našich fórach alebo vo verejne prístupných konverzáciách.

Typy osobných údajov, ktoré môžeme získať:

 • kontaktné  informácie (ako je meno, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne či faxové čísla),
 • obchodné kontaktné informácie (ako je názov pracovnej pozície, oddelenia a názov organizácie),
 • údaje o žiadateľovi a spolužiadateľovi (ako je meno, poštová alebo e-mailová adresa, telefónne či faxové čísla, dátum založenia alebo narodenia a identifikačné čísla),
 • meno používateľa a heslo,
 • informácie o platobnej karte,
 • finančné informácie (ako sú informácie o finančnom účte a informácie, ktoré môžu byť obsiahnuté v kreditnej správe,
 • PIN alebo prístupový kód,
 • kontaktné informácie na iné osoby, ktoré by ste chceli, aby sme kontaktovali,
 • obsah, ktorý nám poskytnete (ako sú Vaše poznámky),
 • pracovnoprávne informácie,
 • unikátna identifikácia mobilného zariadenia,
 • identifikátor sociálnych médií (ako je id. č. Facebooku),
 • geolokačné údaje,

ďalšie informácie (ako je nákupné správanie a preferencie, jazykové preferencie, vek, dátum narodenia, pohlavie a rodinný stav).

 

Nami zhromažďované anonymné informácie

Pri Vašej návšteve našich internetových stránok automatizovanými prostriedkami zhromažďujeme isté informácie, ako sú cookies a webové majáky. Údaje, ktoré týmto spôsobom zhromažďujeme, obsahujú IP adresy, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúce adresy URL, informácie o činnosti na internetovej stránke a dátumy a časy návštev. „Cookie“ je textový súbor umiestnený webovým serverom na pevnom disku počítača alebo v pamäti Vášho mobilného zariadenia. „Webový maják“, známy taktiež ako internetový tag, pixelový tag alebo čisté GIF, sa používa na prenos informácií späť na webový server. Cookies a iné internetové technológie používame na obohatenie Vášho online zážitku riadením našej internetovej stránky a kontaktných programov. Cookie samy o sebe neobsahujú informácie umožňujúce Vašu osobnú identifikáciu.

 

Cookies

Ak je Váš prehľadávač nastavený tak, aby umožňoval cookies, môžeme na Vašom počítači ukladať kúsky informácií o tom, aké časti našich internetových stránok ste navštívili a aké prvky sa Vám najviac páčili. Môžeme Vám potom obsah prispôsobiť na mieru podľa Vašich záujmov. Pomocou cookies taktiež môžeme identifikovať oprávnených používateľov tak, aby nemuseli opätovne zadávať svoje mená používateľa a heslá. Tým, že nám umožníte porozumieť tomu, ako používate naše stránky, nám cookies pomôžu pre Vás zaistiť lepší a relevantnejší online zážitok.

Cookies, ktoré ukladáme vo Vašom počítači, nie sú prístupné na internetových stránkach iných spoločností.

Väčšina prehľadávačov Vám umožňuje upravovať Vaše zabezpečenie a povoľovať alebo odmietať súbory cookie. Ak chcete navštíviť našu stránku, nemusíte mať cookies povolené, bez nich však môže byť Váš prístup do niektorých oblastí obmedzený a nemusí Vám byť k dispozícii prispôsobená navigácia. Detailné informácie o nami používaných súboroch cookie a účele, na ktorý ich používame, nájdete v našich Pravidlách pre súbory cookie.

 

Webové majáky

Ako mnoho iných internetových stránok, môže spol. FLEETCOR používať webové majáky. Webové majáky nám pomáhajú porozumieť používaniu našich stránok a správaniu návštevníkov, rovnako ako merať reakcie na naše propagačné úsilie. Tieto informácie neumožňujú Vašu osobnú identifikáciu a používajú sa na získanie celkovej predstavy o tom, ako sa naše internetové stránky návštevníkmi používajú.

Ak si to budete priať, môžete pixelové tagy deaktivovať nastavením svojho prehliadača tak, aby vynechával obrázky a deaktivoval JavaScripty.

 

Ako používame Vaše kontaktné a osobné údaje

Vaše kontaktné a osobné údaje môžeme používať po udelení Vášho súhlasu s ich spracovaním:

 • na podávanie žiadostí o účty, ktoré požadujete, informovanie Vás o stave žiadosti alebo pre žiadosti o ďalšie informácie s cieľom ďalej spracovať preverované žiadosti,
 • na získanie informácií o úveruschopnosti, keď žiadate o produkt alebo neskôr,
 • na spracovanie Vašich transakcií,
 • na vytvorenie a riadenie Vášho online účtu a odpovede na Vaše otázky,
 • s cieľom chrániť proti podvodu, neoprávneným transakciám, nárokom a inej zodpovednosti a riadiť rizikové transakcie,
 • na plnenie našich povinností a presadzovanie Vašich záväzkov vyplývajúcich z našich zmlúv,
 • na to, aby sme Vám poskytovali informácie o našich produktoch alebo službách,
 • na to, aby sme Vám poskytovali informácie o inom tovare a službách, ktoré by Vás mohli zaujímať,
 • na to, aby sme Vám umožnili účasť v interaktívnych prvkoch našich služieb,
 • na oznamovanie zmien našich produktov a služieb,
 • na prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie našej obchodnej činnosti (vrátane vývoja nových produktov a služieb, riadenia našej komunikácie, zisťovania účinnosti našej reklamy, analýzy našich produktov, služieb a internetových stránok, zaisťovania funkcionality našich internetových stránok a vykonávania účtovných, auditových, fakturačných, rekonciliačných a inkasných činností),
 • na sledovanie použitia a zlepšovania nášho interaktívneho majetku,
 • na vykonávanie analýzy dát (vrátane anonymizácie osobných údajov),
 • na hodnotenie Vášho záujmu o pracovný pomer a na to, aby sme Vás mohli kontaktovať v súvislosti s možným zamestnaním
 • na splnenie príslušných právnych predpisov a štandardov daného odvetvia a našich smerníc,
 • tieto údaje môžeme taktiež použiť inými spôsobmi, o ktorých Vás  budeme v čase inkasa konkrétnejšie informovať

avšak vždy výhradne v rozsahu a spôsobom v súlade so Zákonom.

Niektoré transakcie môžu zahŕňať telefonáty od Vás k nám alebo od nás k Vám. Môžu taktiež zahŕňať online chat. Radi by sme Vás informovali, že všeobecnými praktikami spoločnosti FLEETCOR je sledovať a v niektorých prípadoch zaznamenávať túto komunikáciu s cieľom školiť personál alebo zaistiť kvalitu alebo uchovať dôkaz o konkrétnej transakcii alebo komunikácii.

 

Nami zdieľané informácie

Osobné údaje zhromaždené o Vašej osobe nebudeme predávať či inak oznamovať, okrem tu uvedených prípadov alebo tak, ako o tom budete informovaní v čase zhromažďovania týchto údajov.

Údaje budeme zdieľať s cieľom vykonávať transakcie a iné činnosti súvisiace s naším obchodným vzťahom. Nami zhromaždené osobné údaje môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, poistiteľmi, predajcami, spracovateľmi, dodávateľmi a inými osobami, ktoré nám s týmito transakciami pomáhajú. Údaje taktiež môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb, ktorí za nás služby poskytujú. Títo poskytovatelia služieb nie sú oprávnení tieto údaje používať alebo oznamovať inak, než tak, ako je to potrebné na to, aby za nás poskytli isté služby alebo splnili svoju zákonnú povinnosť. Zmluvne od týchto poskytovateľov služieb požadujeme vhodné zaistenie ochrany súkromia a zabezpečenie osobných údajov, ktoré za nás spracovávajú.

Údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami, s ktorými máme obchodný vzťah. Tieto spoločnosti Vás môžu kontaktovať v súvislosti s produktmi alebo službami, o ktoré by ste mohli mať záujem.

Na našich internetových stránkach sa môžete rozhodnúť, že budete používať isté prvky, na ktorých sa podieľame s inými osobami. Tieto prvky, ktoré môžu zahŕňať sociálne siete a nástroje na geolokáciu, môžu byť prevádzkované tretími stranami nepatriacimi do skupiny spoločností FLEETCOR. Tieto tretie strany môžu osobné údaje používať v súlade s ich vlastnými pravidlami o ochrane súkromia. Na internetových stránkach, kde sú tieto prvky ponúkané, sú príslušné tretie strany identifikované. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si pred tým, ako príslušné prvky použijete, prečítali pravidlá o ochrane súkromia týchto tretích strán.

 Vaším súhlasom k spracovaniu osobných údajov nás oprávňujete súčasne k poskytnutiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, v prípade predaja podniku alebo jeho časti. Ak k tomuto predaju dôjde, vynaložíme primerané úsilie na to, aby nadobúdateľ Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, používal spôsobom zlučiteľným s našimi Globálnymi pravidlami ochrany súkromia. Po tomto predaji môžete kontaktovať spoločnosť, na ktorú sme Vaše osobné údaje previedli, v súvislosti s akýmikoľvek otázkami na spracovanie Vašich údajov.

 

Vaše práva a možnosti výberu

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré o Vás vedieme, máte  práva vyplývajúce zo Zákona. Ponúkame Vám niektoré možnosti toho, aké osobné údaje o Vás môžeme zhromažďovať, ako môžeme tieto údaje používať a ako s Vami môžeme komunikovať.

Môžete sa rozhodnúť, že spol. FLEETCOR Vaše osobné údaje neposkytnete tým, že nebudete vykonávať transakcie použitím našich produktov alebo služieb. Môžete sa rozhodnúť, že nedovolíte, aby bolo do Vášho počítača umiestnené unikátne identifikačné číslo v súbore cookie tak, aby bolo zabránené zhromažďovaniu a analýze údajov zhromaždených na našich internetových stránkach. Ak si želáte túto možnosť nepovolenia využiť, kliknite tu. Väčšina prehľadávačov Vám oznámi, ako zastaviť povoľovanie nových súborov cookie, ako byť informovaný v prípade nového súboru cookie a ako deaktivovať existujúce súbory cookie. Všimnite si, prosím, že bez súborov cookie nemusíte mať možnosť plne využívať všetky prvky našich internetových stránok.

Kedykoľvek nám môžete oznámiť, že si neprajete, aby sme Vám zasielali marketingové oznámenia. Toto môžete učiniť e-mailom kliknutím na odkaz odhlásenia uvádzaný v marketingových e-mailoch, ktoré od nás dostávate, alebo nás môžete kontaktovať tak, ako je uvedené nižšie pod nadpisom „Ako nás kontaktovať“.

Podľa pokynov pre odhlásenie uvedených v konkrétnej propagačnej kampani môžete zrušiť zasielanie marketingovej komunikácie poštou. Zasielanie reklamných materiálov poštou môžete taktiež zrušiť tým, že nás budete kontaktovať tak, ako je uvedené nižšie pod nadpisom „Ako nás kontaktovať“.

Váš skôr poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo môžete na právnom základe kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov. Od daného dátumu sa potom budeme riadiť Vašou voľbou. V niektorých prípadoch môže odvolanie Vášho súhlasu s naším používaním alebo oznamovaním Vašich osobných údajov znamenať, že nebudete môcť využívať niektoré naše produkty alebo služby. Ak chcete zmeniť svoju voľbu, kontaktujte nás tak, ako je uvedené nižšie pod nadpisom „Ako nás kontaktovať“.

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore, môžete nám oznámiť, aby sme Vaše osobné údaje nezdieľali s tretími stranami, okrem (I) poskytovateľov služieb, ktorých najímame na to, aby za nás poskytovali isté služby, (II) v prípade, že predáme alebo prevedieme celú našu spoločnosť alebo majetok alebo jej časť, (III) ak je toto oznámenie požadované zo zákona alebo v súdnom konaní, (IV) orgánom činným v trestnom konaní alebo iným vládnym orgánom, alebo (V) ak sme toho názoru, že toto oznámenie je nutné alebo vhodné na zabránenie fyzickej škode alebo finančnej strate, alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia na podvod alebo inú nezákonnú činnosť alebo ich spáchanie. Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore, budeme Vaše osobné údaje používať iba na účely uvedené v týchto pravidlách a v ostatných smerniciach, o ktorých sme Vás informovali, ak nebudeme mať právny základ, ako je Váš súhlas, s ich používaním na iné účely. Tam, kde je to požadované zákonom, spoločnosť FLEETCOR v čase inkasa získa Váš predchádzajúci súhlas so spracovaním (I) osobných údajov na marketingové účely a (II) osobných údajov, ktoré sú podľa príslušných zákonov považované za citlivé.

 

Ako zaisťujeme bezpečnosť Vašich údajov

Spol. FLEETCOR má centrálu v Spojených štátoch amerických. Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, môžu byť prevedené, uložené a uchovávané v zabezpečených databázach v USA alebo prevedené do zabezpečených databáz mimo USA. Ak budeme Vaše údaje prevádzať do iných krajín, budeme ich chrániť tak, ako je uvedené v týchto pravidlách.

Údaje, ktoré od Vás zhromaždíme, môžu byť prevedené a uložené v destinácii mimo Vašej domovskej krajiny. Môžu byť taktiež spracovávané pracovníkmi vykonávajúcimi činnosť mimo Vašej domovskej krajine, pracujúcimi pre nás alebo pre niektorého z našich dodávateľov. Títo pracovníci môžu byť, okrem iného, zapojení do plnenia Vašej objednávky, spracovávania Vašich platobných údajov a poskytovania služieb podpory. Poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte s týmto prevodom, uložením alebo spracovaním. Ak nám poskytujete údaje o iných zamestnancoch alebo osobách vo Vašej organizácii, ste zodpovední za získanie ich súhlasu s týmto poskytnutím.

Prijmeme primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany Vašich údajov v súlade s týmito pravidlami. Spol. FLEETCOR má zavedený program zaisťovania bezpečnosti údajov, ktorý je vytvorený tak, aby (I) bola zaistená a udržiavaná dôvernosť Vašich osobných údajov, (II) boli Vaše osobné údaje chránené proti neoprávnenému prístupu alebo použitiu Vašich osobných údajov, ktoré by mohlo viesť k spôsobeniu podstatnej škody alebo nepríjemností Vašej osobe alebo spoločnosti, ak by došlo ku kompromitácii a (IV) boli dodržané príslušné zákony. V našich zmluvách s našimi dodávateľmi a poskytovateľmi služieb ich podobným spôsobom zaväzujeme na ochranu Vašich osobných údajov, ktoré by mohlo viesť k spôsobeniu podstatnej škody alebo nepríjemností Vašej osobe alebo spoločnosti, ak by došlo ku kompromitácii a (IV) boli dodržané príslušné zákony. V našich zmluvách s našimi dodávateľmi a poskytovateľmi služieb ich podobným spôsobom zaväzujeme na ochranu Vašich osobných údajov.

Bohužiaľ, prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci na ochranu Vašich osobných údajov vynaložíme naše najlepšie úsilie, nemôžeme Vám zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na naše stránky. Všetky tieto prenosy sú vykonávané na Vaše vlastné riziko.

S cieľom chrániť osobné údaje proti strate, zneužitiu alebo pozmeneniu používame primerané opatrenia vrátane príslušných technických, administratívnych a fyzických postupov. Údaje, ktoré nám poskytujete, sú ukladané na našich zabezpečených serveroch. Naše internetové stránky zhromažďujúce údaje, z ktorých je možné zistiť totožnosť, vrátane osobných údajov a údajov o spoločnosti, sú zabezpečené technológiou Secured Socket Layers (SSLs). Väčšina prehliadačov Vás bude informovať o stránkach zabezpečených pomocou SSLs.

Ak sme Vám pridelili (alebo ste si vybrali) heslo umožňujúce prístup do niektorých častí našich stránok, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Žiadame Vás, aby ste toto heslo nikomu neoznamovali.

Za podmienok stanovených príslušnými zákonmi máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré o Vás vedieme, a dostať o nich informácie, aktualizovať ich a opravovať nepresnosti, nechať tieto údaje zablokovať alebo vymazať tak, ako to bude vhodné. Právo na prístup k osobným údajom môže byť za niektorých okolností obmedzené na základe požiadaviek miestnych zákonov.

Ak chcete aktualizovať svoje preferencie, požiadať o vymazanie svojich údajov zo zoznamu na odosielanie oznámení alebo nám zaslať žiadosť, kontaktujte nás, prosím, tak, ako je uvedené nižšie pod nadpisom „Ako nás kontaktovať“.

 

Ochrana súkromia detí

Internetové stránky spol. FLEETCOR nie sú určené na používanie deťmi, zvlášť nie deťmi mladšími ako 13 rokov. Nikto mladší ako 13 rokov by nemal poskytovať svoje osobné údaje alebo byť účastníkom fór, chatov alebo online diskusií. Neplnoletým osobám mladším ako 18 rokov je zakázané na naše stránky zasielať žiadosti o e-maily, informácie o novinkách alebo produkty a služby. Ak zistíme, že sme takéto údaje prijali, vymažeme ich.

 

Podmienky použitia

Používaním internetových stránok spol. FLEETCOR a jej služieb súhlasíte s tým, že môžeme používať Vaše kontaktné údaje tak, ako je naznačené v týchto pravidlách a taktiež iných pravidlách alebo podmienkach, ktoré Vám boli oznámené.

Spol. FLEETCOR si vyhradzuje právo pristupovať k Vašim kontaktným a osobným údajom a oznámiť ich s cieľom dodržať príslušné zákony, zákonné vládne žiadosti a súdne nariadenia.

Ak sa rozhodneme tieto pravidlá o ochrane súkromia zmeniť, zverejníme tieto zmeny na tejto stránke. Používateľov podporujeme v tom, aby túto stránku kontrolovali s cieľom zisťovať prípadné zmeny. Ak budete tieto stránky naďalej používať, bude to predstavovať Váš súhlas s celým týmto vyhlásením o ochrane súkromia a Vaše používanie týchto stránok po zverejnení aktualizovaných pravidiel ochrany súkromia na tejto stránke predstavuje Váš súhlas s týmito aktualizovanými pravidlami.

 

Ako nás kontaktovať

Ak si želáte uplatniť možnosť od spol. FLEETCOR nedostávať e-maily, faxy alebo telefonáty, aktualizovať informácie, požiadať o vymazanie Vašich údajov alebo o zaslanie informácií o údajoch, ktoré o Vás vedieme, zašlite, prosím, e-mail na  zakaznicke@ccs.sk.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa týchto pravidiel, alebo ak si želáte podať sťažnosť, kontaktujte nás, prosím:

•             e-mailom na:  dpo@fleetcor.sk a uveďte svoje meno a telefónne číslo alebo e-mail alebo poštovú adresu, na ktorých Vás môžeme kontaktovať; alebo

•             písomne  k rukám  zodpovednej osoby (DPO): PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS, Veľká Británia a uistite sa, že uvediete svoje meno a korešpondenčnú adresu alebo telefónne číslo tak, aby sme Vás mohli kontaktovať.

 

Aktualizácia pravidiel ochrany súkromia

Tieto pravidlá budeme čas od času aktualizovať tak, aby do nich boli zahrnuté zmeny v našej obchodnej činnosti. Ak zmeníme spôsob, akým používame Vaše osobné údaje, alebo účel alebo osoby, ktorým Vaše osobné údaje oznamujeme, umiestnime na našich internetových stránkach oznámenie o zmene týchto pravidiel a tým, že budete tieto stránky po tom, čo na nich budú uverejnené aktualizované pravidlá ochrany súkromia, používať, potvrdzujete svoj súhlas s týmito aktualizovanými pravidlami.

 

 


VÝHODY PALIVOVÝCH KARIET SHELL OD FLEETCOR

Žiadne poplatky za žiadosť o vydanie Shell palivovej karty
Šetria váš čas a peniaze
Jednoduché tankovanie – viac ako 25.000 staníc v Európe
Nápomocná zákaznícka linka
Spravujte svoju palivovú kartu 24 hodín 7 dní v týždniZISTIŤ VIAC O SHELL PALIVOVÝCH KARTÁCH