Pravidlá schváleného použitia

Autorizovaný partner tankovacích kariet Shell

Pravidlá schváleného použitia

Tieto pravidlá schváleného použitia (a podmienky pre používanie internetových stránok) predstavujú dohodu uzavretú medzi nami a Vami, na základe ktorej máte povolený prístup na naše internetové stránky FLEETCOR.sk (naše stránky). Tieto pravidlá schváleného použitia sú platné pre všetkých používateľov a návštevníkov našich stránok. Používaním našich stránok potvrdzujete, že schvaľujete a zaväzujete sa dodržiavať všetky pravidlá schváleného použitia, ktoré dopĺňajú podmienky pre použitie našich internetových stránok uvedené na našich stránkach.

Zakázané použitie

Naše stránky môžete používať iba na zákonné účely. Naše stránky nesmiete používať:

 • spôsobom porušujúcim akékoľvek platné miestne, národné alebo medzinárodné zákony alebo vyhlásenia,
 • nezákonným alebo podvodným spôsobom, alebo spôsobom majúcim nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok,
 • s cieľom akokoľvek poškodiť alebo pokúsiť sa o poškodenie neplnoletých,
 • na zasielanie, vedomé prijímanie, nahrávanie, sťahovanie, používanie alebo opätovné používanie akýchkoľvek materiálov, ktoré nespĺňajú naše nižšie uvedené obsahové štandardy,
 • na prenos, alebo zaistenie odoslania nevyžiadaných alebo neoprávnených reklamných alebo propagačných materiálov alebo akúkoľvek inú formu podobnej nevyžiadanej reklamy (spam),
 • na vedomý prenos akýchkoľvek dát, zasielanie alebo nahrávanie akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje vírusy, trojské kone, červy, časované bomby, systémy na sledovanie stlačení klávesov, spyware, adware alebo iné škodlivé programy alebo podobné počítačové kódy vytvorené s cieľom nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru.

 

Taktiež súhlasíte s tým, že:

 • nebudete reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať alebo predávať akúkoľvek časť našich stránok v rozpore s ustanoveniami našich podmienok pre použitie našich internetovým stránok tak, ako sú na našich stránkach uvedené,
 • nebude neoprávnene vstupovať, zasahovať, poškodzovať alebo narušovať:
 • akúkoľvek časť našich stránok,
 • akékoľvek zariadenie alebo sieť, na ktorých sú uložené,

akýkoľvek softvér používaný na poskytovanie našich stránok, alebo  akékoľvek zariadenie alebo sieť alebo softvér vlastnené alebo používané akoukoľvek treťou stranou.

Interaktívne služby

 

Čas od času môžeme na naše stránky umiestniť interaktívne služby, okrem iného vrátane:

•             chatovacích miestností,

•             násteniek.

 

Ak tieto interaktívne služby sprístupníme, poskytneme k nim jasné informácie o druhu ponúkaných služieb, či sú moderované a aká forma moderovania je použitá (vrátane toho, či ide o moderovanie ľuďmi či technikou).

Vynaložíme svoje najlepšie úsilie o vyhodnotenie možných rizík pre používateľa (a zvlášť deti) predstavovaných tretími stranami používajúcimi interaktívne služby sprístupnené na našich stránkach a v každom jednotlivom prípade budeme rozhodovať o tom, či je vo svetle týchto rizík pre príslušnú službu vhodné použiť moderovanie (vrátane toho, aký spôsob moderovania zvoliť).

Nemáme však povinnosť dozerať, monitorovať alebo moderovať interaktívne služby sprístupnené na našich stránkach a výslovne vylučujeme našu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú použitím akejkoľvek interaktívnej služby používateľom v rozpore s našimi obsahovými štandardmi, či už ide o službu moderovanú, alebo nie.

Použitie akejkoľvek interaktívnej služby neplnoletou osobou je podmienené súhlasom jej rodiča či opatrovníka. Radi by sme rodičov, ktorí svojim deťom povolia používanie interaktívnej služby, informovali, že je dôležité, aby svoje deti poučili o ich bezpečnosti online, keďže moderovanie nie je neomylné. Neplnoleté osoby používajúce interaktívne služby by si mali byť vedomé možných rizík, ktoré im hrozia.

V prípadoch, keď interaktívnu službu moderujeme, Vám štandardne poskytneme možnosť v prípade obáv alebo problémov kontaktovať moderátora.

Obsahové štandardy

Tieto obsahové štandardy sú platné pre všetky materiály, ktorými budete na naše stránky prispievať (príspevky) a všetky s nimi súvisiace interaktívne služby.

 

Musíte dodržiavať tak ducha, ako literu nasledujúcich štandardov. Tieto štandardy platia pre každú časť akéhokoľvek príspevku, rovnako ako pre príspevok ako celok.

 

Príspevky musia:

 • byť presné (ak obsahujú fakty),
 • byť myslené vážne (ak obsahujú názory),
 • dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky a každej krajiny, z ktorej sú vkladané.

 

Príspevky nesmú:

 • obsahovať materiály, ktoré budú mať pre akúkoľvek osobu urážlivý obsah,
 • obsahovať materiály obscénnej, urážlivej, nenávistnej alebo hanlivej povahy,
 • podporovať sexuálne explicitný materiál,
 • podporovať násilie,
 • podporovať diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, vyznania, národnosti, hendikepu, sexuálnej orientácie alebo veku,
 • porušovať autorské práva, databázové práva alebo obchodné známky inej osoby,
 • byť pre akúkoľvek osobu zavádzajúce,
 • porušovať zákonnú povinnosť voči akejkoľvek tretej strane, ako sú zmluvné povinnosti alebo povinnosť zachovávať dôvernosť,
 • podporovať akúkoľvek nezákonnú činnosť,
 • byť výhražné, zneužívať alebo narušovať súkromie inej osoby alebo obťažovať, spôsobovať pocity nepríjemnosti či zbytočnej obavy,
 • obťažovať, sužovať, uvádzať do rozpakov, znepokojovať alebo rozhorčovať inú osobou,
 • používať sa na vydávanie sa za akúkoľvek osobu, alebo na uvedenie do omylu v súvislosti s Vašou identitou alebo napojením na akúkoľvek osobu,
 • vyvolávať dojem, že pochádzajú od nás, ak tomu tak nie je,

obhajovať, podporovať alebo napomáhať nezákonnej činnosti, ako je (napríklad) porušovanie autorských práv alebo zneužívanie počítačov.

Prerušenie a ukončenie

O tom, či Vaším používaním našich stránok došlo k porušeniu týchto pravidiel schváleného použitia, rozhodneme podľa svojho výhradného uváženia. Ak dôjde k porušeniu týchto pravidiel, môžeme prijať také kroky, aké uznáme za vhodné.

 

Nedodržiavanie týchto pravidiel schváleného použitia predstavuje podstatné porušenie podmienok používania, za ktorých ste oprávnení naše stránky používať, a môže viesť k tomu, že podnikneme všetky, alebo niektoré z nasledujúcich krokov:

 • okamžite, prechodne alebo trvale odnímeme Vaše právo stránky používať,
 • okamžite, prechodne alebo trvale odstránime akékoľvek príspevky alebo materiály Vami vložené na naše stránky,
 • udelíme Vám varovanie,
 • povedieme proti Vám súdne konanie o náhrade všetkých nákladov vyplývajúcich z náhrady ujmy (vrátane, avšak neobmedzujúce sa na primerané správne a právne výdavky) vzniknuté porušením týchto pravidiel,
 • podnikneme voči Vám ďalšie právne kroky,
 • oznámime také informácie orgánom činným v trestnom konaní, aké dôvodne uznáme za potrebné.

 

Vylučujeme zodpovednosť za akékoľvek kroky podniknuté v reakcii na Vaše porušenie týchto pravidiel schváleného použitia. Reakcie popísané v týchto pravidlách nie sú kompletné a, ak to uznáme za vhodné, môžeme prijať akékoľvek ďalšie primerané kroky.

Tieto pravidlá schváleného použitia môžeme kedykoľvek zmeniť formou revízie tejto stránky. Očakávame, že túto stránku budete čas od času kontrolovať, aby ste zaregistrovali zmeny, ktoré sme na nej vykonali, keďže sú pre Vás právne záväzné. Niektoré ustanovenia uvedené v týchto pravidlách schváleného použitia môžu byť taktiež nahradené ustanoveniami alebo oznámeniami zverejnenými na iných miestach našich stránok.


VÝHODY PALIVOVÝCH KARIET SHELL OD FLEETCOR

Žiadne poplatky za žiadosť o vydanie Shell palivovej karty
Šetria váš čas a peniaze
Jednoduché tankovanie – viac ako 25.000 staníc v Európe
Nápomocná zákaznícka linka
Spravujte svoju palivovú kartu 24 hodín 7 dní v týždniZISTIŤ VIAC O SHELL PALIVOVÝCH KARTÁCH