Skočiť na hlavný obsah
top
 • Domov
 • Používanie webovej stránky

PODMIENKY POUŽÍVANIE INTERNETOVÝCH STRÁNOK

Podmienky používanie internetových stránok

Táto stránka (spoločne s dokumentmi v nej uvádzanými odkazom, vrátane pravidiel o ochrane súkromia, pravidiel pre súbory cookie a pravidiel schváleného použitia) Vás informuje o podmienkach, za ktorých môžete naše internetové stránky FLEETCOR.sk (naše stránky) používať, či už ako hosť, alebo registrovaný používateľ. Pred začatím používania našich stránok si, prosím, tieto podmienky pozorne prečítajte.  Používaním našich stránok potvrdzujete, že schvaľujete a zaväzujete sa dodržiavať všetky podmienky používania internetových stránok. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, zdržte sa, prosím, používania našich stránok.

Informácie o nás

FLEETCOR.sk sú stránky prevádzkované spoločnosťou FLEETCOR Slovakia s.r.o. („my“).  Sme spoločnosťou s ručením obmedzeným registrovanou na Slovensku pod identifikačným číslom 48054348, so sídlom na adrese Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov 821 04, Slovensko.  Tu sa taktiež nachádza naše hlavné miesto podnikania.

Prístup na naše stránky

Prístup na naše stránky je povolený iba na časovo obmedzené obdobie a vyhradzujeme si právo bez oznámenia zrušiť alebo zmeniť služby poskytované na našich stránkach (pozrite nižšie). Nebudeme zodpovední, ak z akéhokoľvek dôvodu prestanú byť naše stránky dostupné v akomkoľvek čase alebo na akékoľvek obdobie.

Čas od času môžeme používateľom, ktorí sa u nás zaregistrovali, obmedziť prístup do niektorých častí našich stránok alebo na všetky naše stránky.

Ak ste si vybrali, alebo Vám bol pridelený, identifikačný kód používateľa, heslo alebo akúkoľvek inú informáciu predstavujúcu súčasť našich bezpečnostných postupov, musíte s touto informáciou nakladať ako s dôvernou a nesmiete ju oznamovať tretím stranám. Sme oprávnení kedykoľvek deaktivovať akýkoľvek identifikačný kód používateľa alebo heslo, či už ste si ho vybrali, alebo bolo nami pridelené, ak ste podľa nášho názoru nedodržali akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania internetových stránok.

Pri používaní našich stránok musíte dodržiavať všetky podmienky či predpisy týkajúce sa schváleného použitia, ktoré sme Vám oznámili, vrátane našich podmienok schváleného použitia.

Ste zodpovední za všetky opatrenia, ktoré sú nutné na to, aby ste mali prístup k našim stránkam. Ste taktiež zodpovední za zaistenie, že všetky osoby vstupujúce na naše stránky pomocou Vášho internetového pripojenia si budú vedomé týchto podmienok a budú sa nimi riadiť.

Práva duševného vlastníctva

Sme majiteľom alebo držiteľom licencie k všetkým právam duševného vlastníctva nachádzajúceho sa na našich stránkach a v materiáloch na nich publikovaných. Tieto diela sú chránené celosvetovými autorskými právami a dohodami. Všetky tieto práva sú vyhradené.

Môžete si vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť výpisy z akejkoľvek našej internetovej stránky alebo stránok na Vašu osobnú potrebu a na materiály umiestnené na našich stránkach môžete upozorniť iné osoby vo Vašej organizácii. Nesmiete žiadnym spôsobom meniť papierové alebo digitálne kópie materiálov vytlačených alebo stiahnutých z našich stránok a oddelene od sprievodného textu nesmiete používať ilustrácie, fotografie, video- či audiosekvencie alebo akúkoľvek grafiku.

Vždy musí byť uznané naše postavenie (a postavenie identifikovaných prispievateľov) ako autorov materiálov umiestnených na našich stránkach.

Bez toho, aby ste od nás či našich poskytovateľov licencie získali licenciu, nesmiete použiť žiadnu časť materiálov umiestnených na našich stránkach na obchodné účely. Ak si vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete akúkoľvek časť našich stránok v rozpore s týmito podmienkami použitia, okamžite tým bude ukončené Vaše právo na používanie našich stránok a podľa nášho uváženia budete povinní buď vrátiť, alebo zničiť všetky Vami obstarané kópie materiálov.

Spoliehanie sa na uvádzané informácie

Komentáre a ďalšie materiály umiestnené na našich stránkach nie sú zamýšľané ako rady, na ktoré je možné sa spoľahnúť. Preto týmto vylučujeme všetku zodpovednosť a zodpovednosť vyplývajúcu zo spoľahnutia sa na tieto materiály návštevníkom našej stránky alebo kýmkoľvek, kto môže byť informovaný o ich obsahu.

Naše stránky sú pravidelne obmieňané

Snažíme sa naše stránky  pravidelne aktualizovať a ich obsah môžeme kedykoľvek meniť. Ak to bude potrebné, môžeme prerušiť prístup na naše stránky alebo ich na neurčité obdobie zrušiť.

Naša zodpovednosť

Materiály umiestnené na našich stránkach sú dávané k dispozícii bez akejkoľvek záruky, podmienok alebo zaručenia ich presnosti. V rozsahu povolenom zákonom tak my, ako ostatní členovia našej skupiny spoločností a k nám pridružené tretie strany týmto výslovne vylučujeme:

 • všetky podmienky, záruky a iné podmienky, ktoré by mohli byť inak odvodené z nariadení, všeobecných alebo majetkových zákonov,
 • všetku zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo následné škody alebo straty utrpené akýmkoľvek používateľom v súvislosti s našimi stránkami alebo v súvislosti s používaním, nemožnosťou použiť alebo dôsledkom použitia našich stránok, akýchkoľvek internetových stránok prepojených s našimi stránkami odkazom, materiálov na nich umiestnených, vrátane, avšak bez obmedzenia zodpovednosti za:
 • stratu príjmov alebo výnosov,
 • stratu obchodných príležitostí,
 • stratu zisku alebo zmlúv,
 • stratu očakávaných úspor,
 • stratu dát,
 • stratu dobrej povesti,
 • stratu času pracovníkov vedenia alebo administratívnych pracovníkov, a
 • akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, akokoľvek vzniknutú, bez ohľadu na to, či spôsobenú porušením povinností (vrátane nedbalosti), porušením zmluvy či inak, aj ak je predvídateľná, keď táto podmienka nebude brániť nárokom vyplývajúcim zo straty alebo poškodenia Vášho hmotného majetku alebo iným nárokom vyplývajúcim z priamej finančnej straty, ktoré nie sú vyššie uvedenými kategóriami vylúčené.

Toto nemá vplyv na našu zodpovednosť za úmrtie alebo úraz spôsobené našou nedbalosťou či na našu zodpovednosť za podvodné uvedenie do omylu alebo skreslenie podstatnej záležitosti či na akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorá nemôže byť podľa príslušných zákonov vylúčená alebo obmedzená.

Informácie o Vás a Vašich návštevách našich stránok

Informácie o Vás spracovávame v súlade s našimi pravidlami o ochrane súkromia uvedenými na našich stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s takýmto spracovaním a zaručujete, že všetky Vami poskytnuté údaje sú presné.

Transakcie uzatvárané pomocou našich stránok

Zmluvy na dodávky tovaru alebo služieb uzatvárané pomocou našich stránok alebo dôsledkom Vašej návštevy týchto stránok sa riadia našimi podmienkami. Tieto podmienky Vám budú oznámené, keď požiadate o náš tovar alebo služby.

Nahrávanie materiálov na naše stránky

Kedykoľvek využijete funkciu umožňujúcu nahrávať materiály na naše stránky alebo kontaktovať ostatných používateľov našej stránky, musí Váš obsah dodržiavať normy stanovené v našich pravidlách schváleného použitia. Zaručujete, že všetky takéto Vaše príspevky budú vyhovovať zmieneným štandardom a ak svoju záruku porušíte, budete povinní nám poskytnúť príslušnú náhradu. 

Všetky materiály, ktoré nahrávate na naše stránky, sú považované za nedôverné a nesúkromné, pričom máme právo ich používať, kopírovať, distribuovať a oznamovať tretím stranám na akékoľvek účely. Zároveň máme právo odhaliť Vašu totožnosť akejkoľvek tretej strane, ktorá bude tvrdiť, že materiál, ktorý ste na našich stránkach zverejnili či na ne zaslali, porušuje jej práva duševného vlastníctva či jej práva na súkromie.

Neponesieme zodpovednosť voči žiadnej tretej strane za obsah či presnosť akýchkoľvek materiálov publikovaných Vami či iným používateľom na našich stránkach.

Máme právo odstrániť akýkoľvek materiál či príspevok, ktorým ste prispeli na naše stránky.

Vírusy, hackovanie a iné útoky

Nesmiete naše stránky zneužívať tým, že na ne budete vedome umiestňovať vírusy, trojské kone, červy, logické bomby alebo iné materiály, ktoré sú technologicky či inak škodlivé. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k našim stránkam, k serveru, na ktorom sú naše stránky uložené, alebo k serveru, počítaču alebo databáze pripojeným k našim stránkam. Nesmiete naše stránky napadnúť prostredníctvom útoku, ktorý by mal za následok odmietnutie služby, či distribuovaného útoku, ktorý by mal za následok odmietnutie služby.

Porušením tejto podmienky sa môžete dopustiť trestného činu podľa zákonov Slovenskej republiky, ako najmä, nie však len, [neoprávneného prístupu do počítačového systému, neoprávneného zásahu do počítačového systému, neoprávneného zásahu do počítačového údaja, neoprávneného zachytávania počítačových údajov, výroby a držby prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov]. Akékoľvek takéto porušenie nahlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní, s ktorými budeme následne spolupracovať tým, že im odhalíme Vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia okamžite prídete o právo používať naše stránky.

Neponesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty či škody spôsobené distribuovaným útokom, ktorý by mal za následok odmietnutie služby, vírusy či iný technologicky škodlivý materiál, ktorým by sa mohlo nakaziť Vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta či iný súkromný materiál z dôvodu použitia našich stránok alebo stiahnutia akéhokoľvek materiálu, ktorý je na nich – či na akýchkoľvek webových lokalitách, na ktoré stránky odkazujú – publikovaný.

Odkazovanie na naše stránky

Môžete odkazovať na našu domovskú stránku, a to za predpokladu, že tak urobíte slušným a právne povoleným spôsobom, ktorý nepoškodí našu povesť alebo ju nebude zneužívať. Nesmiete však odkazovať takým spôsobom, ktorý by mohol naznačovať akúkoľvek formu vzťahu, schválenia či podpory z našej strany, ak nič také neexistuje.

Nesmiete odkazovať z webovej lokality, ktorú nevlastníte.

Naše stránky nesmú byť zaradené do rámca iných stránok a ani nesmiete odkazovať na akúkoľvek inú časť našich stránok než na domovskú stránku. Vyhradzujeme si právo bez upozornenia zrušiť oprávnenie na odkazovanie. Webová lokalita, z ktorej odkazujete, musí po všetkých stránkach vyhovovať obsahovým štandardom stanoveným v našich pravidlách schváleného použitia.

Ak sa rozhodnete použiť materiál na našich stránkach iným spôsobom, než je popísané vyššie, zašlite žiadosť na adresu zakaznickyservis@fleetcor.sk alebo na marketingové oddelenie spoločnosti FLEETCOR Slovakia s.r.o. na adresu Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov 821 04, Slovensko

Odkazy z našich stránok

Ak naše stránky obsahujú odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, sú tieto odkazy poskytované iba pre Vašu informáciu.  Nad týmto obsahom a zdrojmi nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť, rovnako ako nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty či škody, ktoré by z nich mohli vzniknúť.

Rozhodovacia právomoc a príslušné zákony

Nad všetkými nárokmi vyplývajúcimi z návštevy našich stránok alebo v súvislosti s nimi budú mať výhradnú rozhodovaciu právomoc súdy [Slovenskej republiky], hoci si ponechávame právo proti Vám začať konanie z dôvodu porušenia týchto podmienok v krajine Vášho pobytu alebo v akejkoľvek inej príslušnej krajine. 

Tieto podmienky používania a všetky spory alebo nároky  vyplývajúce z týchto  podmienok alebo v súvislosti s ich predmetom alebo uzavretím  (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa budú riadiť a sú zostavené podľa zákonov  Slovenskej republiky.

Zmeny

Tieto podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť formou revízie tejto stránky. Očakávame, že túto stránku budete čas od času kontrolovať, aby ste zaregistrovali zmeny, ktoré sme na nej vykonali, keďže sú pre Vás záväzné. Niektoré ustanovenia uvedené v týchto podmienkach používania môžu byť taktiež nahradené ustanoveniami alebo oznámeniami zverejnenými na iných miestach našich stránok.

Vaše obavy

Ak  máte akékoľvek pochybnosti o materiáli zverejnenom na našich stránkach, kontaktujte, prosím, FLEETCOR Slovakia s.r.o. právne oddelenie Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov 821 04, Slovensko.  Ďakujeme za navštívenie našich stránok.

 

NAŠA ORGANIZÁCIA

Mateřská společnost CORPAY je medzinárodná spoločnosť so sídlom v Amerike.
Tu sme pre vás zhromaždili niekoľko faktov a čísel:


$ 3,8 MILIARDY DOLÁROV

čistých ročných tržieb

2 MILIARDY

Transakcií za rok

+800 tisíc

spokojných zákazníkov

+9000

zamestnancov na celom svete

VIAC O ORGANIZÁCII

FLEETCOR - riešenie pre vašu spoločnosť

Máte záujem o naše produkty? Objednajte si kartu Shell a vyberte vhodné riešenie pre váš vozový park ešte dnes!

Vyplňte krátky kontaktný formulár a vyberte si čas, ktorý vám vyhovuje. Zavoláme vám späť čo najskôr./p>

ZAUJALA VÁS NAŠA PONUKA? - NECHAJTE NÁM SVOJ KONTAKT A MY SA VÁM OZVEME

Radi by ste sa dozvedeli viac o nás a našich produktoch a službách? Pracovníci nášho zákazníckeho servisu vás kontaktujú s konkrétnou ponukou priamo pre vás.

Zvoľte si spôsob, ktorý je pre vás najpohodlnejší. Nemáte náladu na otravné melódie a dlhé čakacie doby?

Využite možnosť zanechať nám svoj kontakt a my sa ozveme vám – ušetríte čas aj nervy: